ZÍSKEJ 5,00% CASHCOINS House
Zaregistruj se a my ti jen za členství připíšeme 60,00 CashCoins
Nápověda

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky CashbackDeals.cz jsou platné od 10. září 2013.

Článek 1: Definice

Následující pojmy jsou v těchto obchodních podmínkách psány s velkým počátečním písmenem a mají následující význam:

1.     CashbackDeals: CashbackDeals je součástí společnosti OrangeBuddies Media BV se sídlem v Harderwijku v Nizozemsku, která je registrována v obchodní komoře pod číslem 58045317.

2.     Návštěvník: Kdokoliv, kdo kdykoliv webovou stránku navštíví.

3.     Clen: Fyzická nebo právnická osoba, která uzavře dohodu s CashbackDeals.cz, sídlí ve Spojeném království a disponuje číslem britského bankovního úctu

4.     Online obchod: Online obchod, který nabízí produkty a/nebo služby na své webové stránce a do kterého zavede člena odkaz z webové stránky, aby měl člen nárok na slevu.

5.     Dohoda: Ustanovení, dohoda nebo smlouva mezi CashbackDeals.cz a členem, případně zahrnující tyto obchodní podmínky.

6.     Transakce: transakcí se rozumí nákup produktu nebo služby z webového obchodu, který provádí člen na webové stránce online obchodu. Transakce je úspěšná, pokud je nákup odsouhlasen online obchodem.

7.     Účet: Členské (osobní) prostředí, v němž se mohou měnit stav kreditu a osobní údaje.

8.     Sleva: Slevy na webové stránce CashbackDeals.cz jsou propojeny s transakcí ve webovém obchodě. Sleva (pevně stanovená částka na jeden nákup nebo procento z celkové kupní částky) se liší podle online obchodu, příp. podle výrobku či služby.

9.     Kredit: Viz článek 4, odstavec 1 těchto obchodních podmínek.

10.   Recenze: Diskuse, kritika nebo recenze webového obchodu.

11.   Všeobecné obchodní podmínky: veškerá níže uvedená ustanovení.

12.   Webová stránka: www.cashbackdeals.cz

Článek 2: Platnost všeobecných obchodních podmínek

1.     Tyto všeobecné podmínky se vztahují na veškeré nabídky, dohody a dodávky/transakce na CashbackDeals.cz, není-li výslovně a písemně uvedeno jinak. 

2.     Na slevy zobrazované na webové stránce se mohou vztahovat dodatečné podmínky. Dodatečné podmínky jsou jasně uvedeny v informacích v online obchodu webové stránky.

Článek 3: Registrace

1.     Uživatel, který chce využívat slev nabízených CashbackDeals.cz a jinými službami/moduly, se musí na uvedené webové stránce registrovat. Po registraci člen obdrží uživatelské jméno a heslo, s nimiž lze spravovat účet (a tedy i Kredit). Registrace na CashbackDeals.cz a využívání CashbackDeals.cz je zdarma. Návštěvník musí vyplnit registrační formulář pravdivě. Registrací prohlašuje, že je oprávněn webovou stránku používat a jednat v souladu se stanovenými Obchodními podmínkami.

2.     Uživatelské jméno a heslo jsou osobní údaje, které nelze poskytovat třetím osobám. Uživatelská jména a hesla jsou nepřevoditelná.

3.     Členové musí uživatelské jméno a heslo poskytnuté stránkou CashbackDeals.cz držet v tajnosti. CashbackDeals.cz nenese odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla a předpokládá, že člen, který se na webovou stránku přihlásí, je skutečně daným členem. Pokud má člen podezření, že jeho uživatelským jménem a heslem disponují neoprávněné osoby, musí upozornit CashbackDeals.cz. CashbackDeals.cz má právo v takových případech přijmout účinná opatření.

4.     Každý clen je oprávněn používat pouze jeden účet. Spravovat či vytvářet více úctu není povoleno.

Článek 4: Podmínky využití

1.     Slevu poskytuje CashbackDeals.cz, nikoliv webový obchod. Člen obdrží peníze od CashbackDeals.cz po úspěšné transakci. Při objednávání ve webovém obchodě se sleva či peněžní částka nezobrazuje. Po úspěšné transakci je sleva převedena na tzv. CashCoins a připsána na členský účet (coby Kredit). Kredit zahrnuje DPH. Sleva nemá žádnou peněžní hodnotu, dokud webový obchod neposkytne souhlas a dokud slevu nepotvrdí CashbackDeals. Od okamžiku, kdy bude vznesena žádost o vyplacení částky, bude hodnota jednoho CashCoinu odpovídat jednomu EUR.

2.     Člen musí navštívit webovou stránku online obchodu pres odkaz, který je uveden na webové stránce čCashbackDeals.cz. Bez odkazu uvedeného na CashbackDeals.cz člen nemůže slevu obdržet. Aby člen získal slevu, musí být navíc přihlášen na webové stránce CashbackDeals.cz. Je důležité, aby člen v průběhu objednávacího procesu nezavíral prohlížeč ani nepřešel na jinou webovou stránku. Pokud toto člen nedodrží, nelze mu slevu zaručit.

3.     Člen by neměl zakazovat cookies. Dojde-li k zakázání cookies, nemohou být transakce zaznamenány webovou stránkou a online obchodem. V takovém případě nelze zaručit slevu. Člen by měl zkontrolovat svůj počítač – pomocí příslušné položky v nápovědě na webové stránce – a mel by učinit kroky v souladu s technickými požadavky na zaznamenání transakcí a přirazení slev.

4.     Pokud člen zruší nákup přes online obchod, a to celý, nebo částečně, nebo předmět koupě vrátí, sleva pozbývá platnosti (transakce je v takovém případě označena jako „neschválená“). Oba kroky lze učinit před uhrazením nedoplatku i po něm.

5.     Kredit bude zaručen pouze tehdy, když online obchod potvrdí CashbackDeals.cz, že transakce (nabytí) byla úspěšná. CashbackDeals.cz nijak neovlivňuje rozhodování daného webového obchodu ohledně označení transakce jako úspěšné.

6.     Online obchod sdělí status transakce CashbackDeals.cz. CashbackDeals.cz předpokládá, že toto sdělení je správné, a vylučuje odpovědnost v případě chybných sdělení ohledně člena. Samotný člen musí obstarat dostatečné důkazy, pokud jsou sdělení nějakého webového obchodu nesprávná, a ty musí předložit CashbackDeals.cz.

7.     CashbackDeals.cz od webových obchodů, které jsou s touto stránkou propojeny, získává provizi. Pokud webový obchod v rozporu s ustanoveními nesplní platební povinnost, nebude na členský účet připsána žádná kreditní položka.

8.     CashbackDeals.cz nezaručuje, že sleva bude moci být použita v kombinaci s dalšími slevami (např. slevami v samotném webovém obchodě). CashbackDeals.cz nepřijímá žádnou odpovědnost za následky způsobené skutečností, že webový obchod transakci neodsouhlasí, ani za škodu, která v důsledku toho vznikne.

9.     V případě, že sleva vychází z jiné měny než z eura, podléhá směnnému kurzu platnému v okamžiku, kdy webový obchod prohlásí transakci za „schválenou“.

10.   Pokud transakce není uvedena na členském účtu ani po 48 hodinách od nákupu, může clen podat oznámení o nezaznamenaném nákupu. Tento krok by mel být učiněn do 30 dní od nákupu. CashbackDeals.cz se pokusí zjistit, proč není nákup zaznamenán a zda lze nadále zaručit slevu. Odpovědností CashbackDeals.cz není řešit nezaznamenané nákupy starší 30 dní.

11.   Člen nebude podnikat kroky, které by bránily v činnosti jiným členům a/nebo webovým obchodům nebo jim působily škodu. Je zakázáno spouštět procesy či programy, o nichž člen ví nebo muže mít důvodné podezření, že CashbackDeals.cz, jiným členům či webovým obchodům mohou způsobit potíže nebo škodu. CashbackDeals.cz má v takovém případě právo daný členský účet uzavřít a jakýkoliv kredit zrušit.

12.   Má-li CashbackDeals.cz podezření na podvod či zneužití ze strany člena, dojde k uzavření úctu a zneplatnění zůstatku.

13.   CashbackDeals.cz si vyhrazuje právo upravit slevu bez předchozího upozornění, že dojde ke změně či k odstranění slevy.

14.   Clen bude jednat a chovat se tak, jak CashbackDeals.cz muže očekávat od opatrného uživatele.

15.   CashbackDeals.cz nenese odpovědnost za chybné uvedení cen na webových stránkách webových obchodu.

16.   Sleva se vztahuje pouze na transakce, které jsou prováděny výhradně online. Sleva se nevztahuje na nákupy po telefonu ani na nákupy v kamenných obchodech. Rovněž v případě, kdy je transakce přes CashbackDeals.cz započata online, ale dokončena ci pozměněna po telefonu či jinak, sleva na CashbackDeals.cz zaniká.

Článek 5: Podmínky užívání blogu

1.     Člen se zdrží jakéhokoliv neoprávněného užívání blogu na webové stránce a bude jednat a chovat se tak, jak lze očekávat od rozumného člena. Za všech okolností se rozumí, že clen:

o    dodrží veškeré pokyny a nařízení ohledně blogu uvedené na webové stránce či jemu adresované, včetně informací od zaměstnanců CashbackDeals.cz; 

o    nepodnikne žádné kroky, které porušují právní a správní předpisy či narušují morálku, veřejný pořádek a/nebo práva třetích stran;

o    nebude zveřejnovat zprávy, které jsou sexuálně orientované či pornografické, výhružné, urážlivé a/nebo diskriminační;

o    nebude zveřejnovat zprávy, které narušují soukromí jiných osob; 

o    nebude upravovat, mazat či blokovat zprávy zveřejněné CashbackDeals.cz či jinými cleny;  

o    nepodnikne žádné činy, které působí nepříjemnosti jiným uživatelům a/nebo členům;  

o    nebude mezi jinými členy či návštěvníky webové stránky šířit spam či jiné nevyžádané zprávy.   

2.     Za zprávy, které člen zveřejní na blogu webové stránky, nese odpovědnost výhradně člen. Pokud obsah jeho zpráv nebude v souladu se zákonem, muže být uznán odpovědným. CashbackDeals.cz nemůže zaručit, že obsah zpráv zveřejněných členy na blogu bude v zásadě v souladu se zákonem a/nebo správný.   

3.     Člen bere na vědomí, že po CashbackDeals.cz nelze v žádném případě vyžadovat automatické monitorování či úpravu cleny zveřejněných zpráv nebo pozdější zveřejnění zprávy.  

4.     Pokud CashbackDeals.cz nabude dojmu, že některé zprávy na blogu webové stránky nesplňují tyto všeobecné podmínky, je zcela v kompetenci CashbackDeals.cz tyto zprávy odstranit nebo je náležitě upravit.   

5.     CashbackDeals.cz má právo upravovat zprávy zveřejněné na blogu webové stránky za účelem zvýšení celkové kvality a/nebo čtivosti Webové stránky. CashbackDeals.cz přitom bude dbát na to, aby se celkový dojem a/nebo rozsah zpráv nezměnil.   

6.     Člen prohlašuje, že – uveřejňováním textu, fotografií a jiného obsahu na webové stránce – neporušuje žádná autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví, která náleží třetí osobě.   

7.     Člen nahradí CashbackDeals.cz veškeré nároky vyplývající z porušení práv třetích stran, k němuž mohlo dojít v důsledku užívání webové stránky členem, nebo z porušení těchto obchodních podmínek.   

8.     Člen bezplatně poskytuje CashbackDeals.cz veškerá práva a/nebo svolení nutná k tomu, aby mohl zveřejnovat zprávy na webové stránce, v každém případě však ničím nezatíženou celosvětovou sublicencovatelnou nevýhradní licenci k užití díla pro veřejnost. Poskytnuté výsady a/nebo svolení platí nejméně tak dlouho, dokud člen neoznámí, že si přeje odstranit svůj profil z webové stránky.   

9.     Na nezákonné chování nebo zprávy členů muže CashbackDeals.cz upozornit kdokoliv.   

10.   CashbackDeals.cz využívá postup projednání stížnosti, který třetím stranám („stěžovatelům“) umožnuje podat stížnost. Pokud CashbackDeals.cz považuje stížnost za oprávněnou, má právo daný materiál odstranit nebo znepřístupnit. V takovém případě má CashbackDeals.cz rovněž právo poskytnout osobní údaje člena příslušným orgánům. CashbackDeals.cz bude člena informovat o vývoji tohoto postupu.   

11.   V případě opakovaných stížností a/nebo porušování těchto obchodních podmínek má CashbackDeals.cz právo odepřít členovi přístup na webovou stránku.   

12.   Člen nahradí CashbackDeals.cz veškerou škodu způsobenou v důsledku výše uvedeného. CashbackDeals.cz nenese odpovědnost za žádnou újmu, kterou clen v důsledku zásahu CashbackDeals.cz učiněného v souvislosti s postupem projednání stížnosti utrpí, i kdyby se stížnost ukázala jako neoprávněná a informace nebude v rozporu s evropským právem.    

Článek 6: Software nástrojové lišty

1.     CashbackDeals.cz poskytuje členům náležitý software nástrojové lišty, aby se nástrojová lišta dala spustit, kopírovat a zviditelnit.

2.     Software nástrojové lišty je zpřístupněn bez jakékoliv záruky a bez nároku na správné fungování.

3.     Instalace a nastavení softwaru nástrojové lišty na členem zvoleném hardwaru je výhradní odpovědností člena.

4.     Software nástrojové lišty je vybaven modulem, který pres internetové servery webové stránky CashbackDeals.cz čas od času získává aktualizace. Tyto aktualizace mohou opravit chyby softwaru nástrojové lišty nebo přidat nové prvky.

5.     Aktualizace jsou poskytovány pouze pro nejnovější verzi softwaru nástrojové lišty.

Článek 7: Kreditní zůstatek

1.     CashbackDeals.cz členovi vyplatí kredit, jsou-li splněny následující podmínky:

o    Celkový kredit dosahuje výše nejméně 20 CashCoins; 

o    Člen vznesl požadavek na vyplacení; 

o    Člen uvedl aktuální a platnou osobní adresu a informace o účtu; 

o    Člen jednal a jedná v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.     CashbackDeals.cz zpracuje žádost o vyplacení během 3 týdnu. CashbackDeals.cz však uvedené nezaručuje a nepřijímá žádnou odpovědnost za důsledky způsobené překročením této lhůty či za jakoukoliv z toho pramenící škodu. CashbackDeals.cz kredit vyúčtuje. Na webové stránce bude uveden administrativní poplatek.

3.     CashbackDeals.cz vrátí část kreditu členovi. Clen si muže vybrat z několika úrovní placení kreditu. Kredit bude vyplacen, pokud clen vznese požadavek na vyplacení.

4.     Kredit clena je platný 12 měsíců. Po této době bude zrušen a člen nebude moci vznášet žádný nárok na výši kreditního zůstatku.

5.     Je odpovědností člena mít uvedenou správnou adresu, osobní údaje a údaje o úctu. CashbackDeals.cz nepřijímá žádnou odpovědnost za důsledky uvedení nesprávné adresy, osobních údajů ci údajů o účtu ani za škodu, kterou takové uvedení muže způsobit.

6.     Kredit nelze převést na jiného clena či jiný účet.

7.     Kredit lze převést pouze na bankovní účet ve ČR.

Článek 8: Trvání a ukončení dohody

1.     Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2.     Dohoda může být ukončena kteroukoliv stranou po uplynutí výpovědní lhůty v délce tří měsíců, aniž je nutné uvádět či obhajovat důvody ukončení.

3.     Pokud člen na CashbackDeals.cz nevykazuje žádnou aktivitu po dobu minimálně jednoho roku, má CashbackDeals.cz právo členský účet zrušit, i kdyby na členském účtu byla využívána nějaká aktiva.

Článek 9: Odpovědnost

1.     CashbackDeals.cz nenese odpovědnost za webové stránky třetích stran a za informace na nich uvedené, včetně webových stránek webových obchodů.

2.     CashbackDeals.cz nenese odpovědnost za technické závady třetích stran včetně obchodů, které způsobí zrušení slevy nebo peněžního ocenění či škodu, např. ztrátu údajů člena v důsledku instalace softwaru.

3.     Doručení výrobků a služeb zakoupených přes CashbackDeals.cz a jejich záruka se vyřizuje pouze v online obchodě. CashbackDeals.cz nepřijímá žádnou odpovědnost za doručení a záruku.

4.     Odpovědnost CashbackDeals.cz ve vztahu k členovi v rámci jedné události (kde souvislý sled událostí je považován za jednu událost) je omezena maximální výší členova kreditního zůstatku, přičemž maximální výše je 40 EUR.

5.     Obsah webové stránky je vytvořen s nejvyšší péčí. Přesto CashbackDeals.cz nemůže vyloučit informace, které jsou nesprávné a/nebo neúplné. CashbackDeals.cz nenese odpovědnost za důsledky nesprávných či neúplných informací na webové stránce.

Článek 10: Nepřízeň osudu

1.     V případě zásahů vyšší moci, za něž se považuje přinejmenším narušení telekomunikační infrastruktury (internetu), domácí nepokoje, mobilizace, válka, stávka, odepření přístupu, blokáda v přepravním odvětví, výtržnosti, přerušení dodávek, požár, povodeň, překážky dovozu a vývozu, a v případě, že CashbackDeals.cz kvůli vlastním dodavatelům nebude z jakéhokoliv důvodu schopná dodržet dohodu, není možné dodržení dohody po CashbackDeals.cz vyžadovat. V takovém případě může být plnění dohody odloženo nebo může být dohoda ukončena bez povinnosti zaplatit náhradu škody.

Článek 11: Duševní vlastnictví

1.     Webová stránka, software nástrojové lišty a služby jsou duševním vlastnictvím CashbackDeals.cz nebo přidružených osob a jsou chráněny národními a mezinárodními právními a správními předpisy upravujícími práva duševního a průmyslového vlastnictví, a to nejen autorská práva a práva k databázím. Dle ustanovení webové stránky, softwaru nástrojové lišty a služby nesmí docházet k převádění žádného duševního ani průmyslového vlastnictví. V případě porušení práv duševního vlastnictví CashbackDeals.cz nelze zaručit právo webovou stránku využívat.

Článek 12: Ochrana osobních údajů

1.     Souhlasem s těmito obchodními podmínkami rovněž potvrzujete, že jste četli prohlášení o ochraně osobních údajů, které lze najít na webové stránce, a souhlasíte s ním.

Článek 13: Změny všeobecných obchodních podmínek

1.     CashbackDeals.cz si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky upravovat či doplňovat.

2.     Změnám podléhají též existující dohody, a sice po uplynutí lhůty 30 dní od oznámení změny na webové stránce elektronickou či písemnou cestou. Méně zásadní změny mohou být činěny kdykoliv.

3.     Pokud si člen nepřeje přijmout změnu těchto podmínek, může dohodu ukončit k tomuto datu nebo ke dni, kdy nové podmínky vstoupí v platnost, pokud CashbackDeals.cz neoznámí, že pro člena zůstávají v platnosti staré podmínky.

Článek 14: Závěrečná ustanovení

1.     Dohoda se řídí evropským právem.

2.     Není-li v těchto obchodních podmínkách či v imperativních právních normách stanoveno jinak, veškeré spory, které mohou vzejít z této dohody, budou postoupeny příslušnému evropskému soudu.

3.     Pokud se zjistí, že některé z ustanovení těchto obchodních podmínek není platné, platnost těchto obchodních podmínek jako celku nebude dotčena. CashbackDeals.cz v takovém případě bude mít umožněno nahradit původní ustanovení novým v zákonem daném rozsahu.

4.     „Písemnou formou“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí také e-mailová zpráva, za předpokladu, že je dostatečně prokázána totožnost odesílatele a pravdivost e-mailové zprávy.

5.     V souvislosti s elektronickou komunikací s CashbackDeals.cz se za pravé zprávy, včetně výpisu kreditu na účtu, považují verze získané či uložené CashbackDeals.cz, pokud člen neprokáže, že předložená verze pravá není.

Máte-li po přečtení našich obchodních podmínek k těmto obchodním podmínkám nějaké dotazy, stížnosti či komentáře, prosíme, kontaktujte nás.

Tyto Obchodní podmínky byly naposled změněny 28. března 2014.

 

Stáhni si všeobecné smluvní podmínky.

Close
2,00% CashCoins
Připravte se na léto s Bonprix
Kód:
ZÍSKEJ 3,50% CASHCOINS Expondo
visit register click